Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícími a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového portálu Galerie Valerie na adrese www.egalerievalerie.cz . Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícími a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.


II. Prodávající a kupující

1. Prodávající


Prodávajícím je pro účely nákupu a prodeje prostřednictvím portálu www.egalerievalerie.cz je Valérie Kotková , trvalý pobyt a místo podnikání: Vančurova 1639, 43601 Litvínov, IČ: 66688736, tel. +420 724237018 , e-mail galerievalerie@seznam.cz .


2.Kupující


Kupujícím je pro účely nákupu prostřednictvím portálu www.kuskusdecor.czzákazník, který souhlasí se zněním VOP a má zájem o koupi zboží, které je na portálu www.egalerievalerie.cz nabízeno. Tento zájem Kupující potvrdí odesláním objednávky prostřednictvím systému portálu www.egalerievalerie.cz.


III. Nákup zboží

1. Ochranné známky


Kupující si je vědom, že koupí produktů od Prodávajících nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.


2. Vyobrazení a popis zboží


Prodávající poskytnou Kupujícímu název a hlavní charakteristiku veškerých produktů nabízených na portálu www.egalerievalerie.cz. Kupující si je vědom, že další popisy a obrázky zboží mohou být pouze ilustrativní, proto rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a nezávaznému technickému popisu zboží nemohou být důvodem k reklamaci. Přesné vyobrazení a popis zboží si může Kupující od Prodávajících kdykoli vyžádat.


3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením online objednávky. Objednávka je potvrzena elektronicky doručením kontrolní e-mailové zprávy na zadanou e-mailovou adresu Kupujícího. 
Kupní smlouva se uzavírá zásadně v českém jazyce.
 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě objednávky na portálu www.egalerievalerie.cz nevznikají.


4. Cena


Kupní cenou se rozumí cena uvedená na portálu www.egalerievalerie.cz v okamžiku přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo sjednávat se smluvními stranami ceny dohodou. V ceně je již zahrnuto DPH.


5. Postup při objednání zboží


Po výběru zboží
 • vyberte variantu
 • vyplňte počet kusů
 • klikněte na „koupit“
 • klikněte na košík, zobrazí se jeho obsah
 • klikněte na „objednat vybrané zboží“
 • vyplňte své osobní údaje
 • klikněte na „odeslat objednávku“
• Objednávka bude zaslána na naši e-mailovou adresu, poté vyčkejte dalších pokynů.


6. Storno objednávky


Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné před její expedicí stornovat elektronickou poštou odesláním e-mailové zprávy na adresu galerievalerie@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 724237018. Ve stornu objednávky Kupující uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu zadanou ve formuláři a specifikaci objednaného zboží ( katalogové číslo, název, barvu, velikost apod.).


IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy budou Kupujícímu písemně poskytnuty před doručením zboží formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím.


V. Způsob platby

1. Platba převodem na účet


Při platbě na účet Kupující uhradí částku předem na náš účet. Číslo bankovního účtu pro platbu je 0600976023/0800. Po připsání platby je zboží dodáno způsobem, který Kupující zvolil v objednávce, buď to je zboží zasláno Českou poštou nebo je možný osobní odběr v Galerii Valerie v Litvínově.


2. Dobírka


Při platbě na dobírku Kupující vyčká na příchod balíku a uhradí až při převzetí zboží.


3. Platba v hotovosti


Platba v hotovosti je možná při osobním odběru zboží v Galerii Valerie v Litvínově.


VI. Způsob dodání

1. Platba převodem na účet


Kupujícímu je zboží doručeno buď prostřednictvím České pošty, s. p.. Cena doručení bude odpovídat ceníku české poštya vztahuje se pouze na konkrétní objednávku. Tento způsob dodání lze využít pouze u způsobu platby „Platba převodem na účet“. Anebo je možný osobní odběr v Galerii Valerie v Litvínově.


2. Dobírka


Kupujícímu je zboží doručeno prostřednictvím České pošty, s. p. . Cena doručení bude odpovídat ceníku České pošty s.p. a vztahuje se pouze na konkrétní objednávku.


3. Osobní odběr


Osobní vyzvednutí je možné v Galerii Valerie. Doba a adresa galerie Vám bude sdělena na Vaši emailovou adresu uvedenou v objednávce. Osobní odběr je zdarma.


4. Dodací lhůta


Objednané zboží bude dle výběru Kupujícího zasláno prostřednictvím zvoleného dopravce na jméno a adresu Kupujícího anebo bude připraveno k osobnímu odběru v Galerii Valrie . Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3-5 dnů, pokud je zboží na skladě. O průběhu objednání bude zákazník informován. Zboží si lze vyzvednout na poště nejpozději do 7 dnů. Poté bude odesláno zpět.


VII. Záruční podmínky

Zákonná záruka


Na nové zboží je Prodávajícími poskytnuta Kupujícímu záruka dle platných právních předpisů s přihlédnutím k těmto záručním podmínkám. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávaného zboží. Některé zboží má omezenou životnost, která je v takovém případě vždy u zboží uvedena a nelze u něj po uplynutí uvedené doby životnosti uplatňovat záruku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus v rámci záruky se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.


U recyklovaného nábytku, coby věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Na věci použité neplatí záruka, odpovědnost prodávajícího se vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 626 odst. 3 občanského zákoníku). U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.


VIII. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky potvrzuje Kupující svůj souhlas s obsahem těchto VOP. Objednávka Kupujícího plní po svém potvrzení funkci uzavřené kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícími a je Prodávajícími archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupní smlouva bude Kupujícímu na vyžádání zpřístupněna. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou Kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2013.

Za Galerii Valerie Valérie Kotková
V Litvínově dne 1.9.2013

Všeobecné obchodní podmínky byly vypracovány ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Reklamační řád

Preambule

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a Prodávajících v případě, že přes veškeré úsilí Prodávajících o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
Prodávajícími se pro účely tohoto dokumentu rozumí Valérie Kotková, trvalý pobyt a místo podnikání: Vančurova 1639, Litvínov 43601, IČ: 66688736, tel. 724237018, e-mail galerievalerie@seznam.cz.


Článek I

Prevence

Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu

Odst.3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Prodávající poskytuje svým zákazníkům dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

 

Článek II

Základní podmínky reklamace
• Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
• Odst.2: Vadou se rozumí změna zboží (jeho vlastností), jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
• Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
• Odst.4: Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, jsou Prodávající povinny o přijetí či nepřijetí reklamace rozhodnout ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
• Odst.5: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající jsou oprávněny odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
• Odst.6: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží. Prodávající můžou v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.


Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace
• Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci poštou na adrese místa podnikání Prodávajících, případně osobně po dohodě na telefonickém čísle 604 276 633 nebo 777 108 331. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení, jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží u nich zakoupil.
• Odst.2: Prodávající jsou povinny vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.
• Odst.3: Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícími jinak.


Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace


• Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
• Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající jsou povinny vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se nová záruční doba vztahuje na vyměněnou součást.
• Odst.3: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.


Článek V

Odstranitelné vady


• Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
• Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající jsou povinny vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
• Odst.3: Zákazník má právo na výměnu za totéž bezvadné zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
◦ reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě,
◦ zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé odstranitelné vady.


Článek VI

Neodstranitelné vady


• Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
• Odst.2: Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
◦ požadovat výměnu zboží za totéž bezvadné zboží
◦ nebo odstoupit od kupní smlouvy
• Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.


Článek VII

Rozpor s kupní smlouvou


• Odst.1: Prodávající odpovídají zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při odeslání zákazníkovi ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, Prodávajícími popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
• Odst.2: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
• Odst.3: V případě, že zboží při odeslání zákazníkovi není ve shodě s kupní smlouvou, jsou Prodávající povinny bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou za totéž bezvadné zboží. Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
• Odst.4: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným v článcích V a VI.Za sdružení Galerii Valerie Valérie Kotková
V Praze dne 1.9.2013


Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.